Hlavné menu

Články

Plán práce MŠ pre rok 2012 / 2013 PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Mgr. Roman Nociar   
Piatok, 08 Február 2013 09:52

 

 

Základná škola s materskou školou Hrušov

 

 

 

Plán práce MŠ na školský rok

2012/2013

 

 

 

 

 

                                                         Vypracovala: Mgr. Anna Brlošová

                                                                               zástupkyňa MŠ 

 

 

 

 

 

Obsah

1 Personálne obsadenie

2 Hlavné úlohy na školský rok 2012/13

2.1 Kompetencie psychomotorické

2.2 Kompetencie osobnostné

2.3 Kompetencie sociálne

2.4 Kompetencie učebné

2.5 Kompetencie kognitívne

2.6 Kompetencie komunikatívne.

2.7 Kompetencie informačné

3 Skvalitnenie pripravenosti pedagogických zamestnancov na plnenie

predprimárnej starostlivosti.

4 Zefektívnenie riadiacej práce v záujme skvalitnenia predprimárneho

vzdelávania

5 Materiálno - technické zabezpečenie

6 Krúžková a mimoškolská činnosť

7 Plán pedagogických porád

8 Vnútroškolská kontrola

9 Plán schôdze ZRPŠ

10 Zoznam detí MŠ

 

1 Personálne obsadenie

Riaditeľ ZŠ s MŠ Hrušov: Mgr. Zoltán Brezovský

Zástupkyňa MŠ: Mgr. Anna Brlošová

Učiteľka MŠ: Edita Koháryová

 

2 Hlavné úlohy na školský rok 2012/13

1. Výchovno – vzdelávací proces realizovať podľa Školského

vzdelávacieho programu

2. Pokračovaťv profilácii školy – Zdravá škola,environmentálna výchova, dopravná výchova, zdravotná výchova,pohybová príprava so zameraním a

rekreačná telesná výchova v úzkej spolupráci s rodičmi.

3. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa zabezpečovaťaktívnu

ochranu detí pred sociálno- patologickými javmi a uplatňovaťzákaz

všetkých foriem diskriminácie

4. Výchovu a vzdelávanie plánovaťv duchu humanizmu a predchádzať

s prihliadnutím na vekové osobitosti detí.

5. Pozornosťvenovaťpedagogickej diagnostike s dôrazom na deti

s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

6. Pri utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií detí predškolského

veku využívaťstratégie výchovno – vzdelávacej činnosti prepojené

so životom. Zvýšenú pozornosťvenovaťčinnostiam zameraným na

rozvíjanie vyšších psychických procesov, podnecovaťdeti

k vyjadreniu poznatkov, názorov a postojov, k prezentovaniu

zručností, návykov a skúseností a hodnotenie a sebahodnotenie.

7. Vytvoriťpodmienky na zabezpečenie kontinuálneho vzdelávania.

 

 

2.1 Kompetencie psychomotorické

1. V zmysle Národného programu podpory realizovať aktivity a programy na

prevenciu civilizačných ochorení ( obezita), na podporu telesného a duševného zdravia

1. Projekt „Evička nám ochorela“ (SČK), Liga proti rakovine – Deň narcisov

                                                                           T: stály    Z: učiteľky

2. Uskutočniť podľa záujmu návštevu v plavárni – deti s rodičmi

                                                                           T: podľa ponuky Z: Brlošová

3. „Olympijský deň“ - monitorovať fyzickú aktivitu detí

                                                                           T: september , máj Z: Koháryová

4. Športové dopoludnie pre deti – MDD

                                                                           T: 2.jún 2012 Z: Brlošová, Koháryová

5. Podľa snehových podmienok a počtu nahlásených detí uskutočniť sánkovačku,vspolupráci s rodičmi zorganizovať hry na snehu, stavanie snehuliakov a iglu

                                                                           T: podľa podmienok Z: Brlošová, Koháryová

6. Turistika detí v okolí MŠ podľa plánu, návšteva Ľudového domu a iných dominánt v obci Hrušov

                                                                           T:stály Z: Brlošová, Koháryová

7. Pri realizácii pohybových a relaxačných cvičení dôsledne dodržiavať zásady

psychohygieny. Pri zostavovaní cvičení rešpektovať pedagogické zásady s dôrazom na

zásadu primeranosti ( dávkovanie cvikov, ich zacvičenie učiteľkou ) a postupnosti

(postupné precvičenie všetkých svalových skupín od hlavy po päty ). Zvýšenú

pozornosť venovať pohybovým a relaxačným cvičeniam s rešpektovaním zásad

primeranosti a postupnosti.

                                                                           T: stály Z: učiteľky

8. V spolupráci s a.s. – Gastro vo Vinici zorganizovať návštevu mraziarne zeleniny

                                                                           T: podľa dohody Z: Brlošová, Koháryová

9. Motivovať deti vo všetkých organizačných formách a aktivitách tak, aby sa

pohybová aktivita stala potrebou pre každé dieťa

                                                                           T: stály Z: učiteľky

10. Deňna ceste- zmapovať dopravné značenie v obci, návšteva dopravného ihriska

                                                                           T: apríl, máj Z: Brlošová

11. V spolupráci s rodičmi zorganizovať turistickú vychádzku so zameraním na

environmentálnu výchovu mimo areálu školy - hrad Čabraď

                                                                                  T: jún Z: učiteľky.

12. Využívaním aktivizujúcich metód a foriem práce systematicky a cieľavedome

rozvíjať grafomotorické zručnosti v priebehu celej dochádzky dieťaťa do MŠ

                                                                            T: stály Z: učiteľky

13. Kresba na asfalt – apríl – mesiac lesov

                                                                           T: apríl Z: Koháryová

14. Na rozvoj špeciálnych zručností využívať športové  ihrisko školy

                                                                           T: stály Z: učiteľky

15. Na utváranie dobrých vzťahov škola- rodičvyužiťvečernú – Noc v knižnici

                                                                           T: stály Z: Brlošová

16. Na rozvoj špeciálnych zručností využívať digitálne technológie – PC, fotoaparát

                                                                           T: stály Z: Brlošová, Koháryová

17. V spolupráci s rodičmi a školou zorganizovať – lampiónový sprievod do centra obce

                                                                            T: september Z: učiteľky

 

 

 

2.2 Kompetencie osobnostné

1. V spolupráci s ŠJ zabezpečiť propagáciu zdravej výživy formou poskytovania

informácií o školskom stravovaní a ochutnávky- týždeňzdravia. Zriadiť výstavku ovocia a zeleniny spojenú s ochutnávkou.

                                                                           T: november Z: učiteľky

2. Pracovať s talentovanými deťmi a zorganizovať súťažnú prehliadku – Ukážem čo viem

( spev, tanec, prednes, maľovanie)

                                                                           T: marec Z: učiteľky

3. Pri utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií detí využívať stratégie

výchovno – vzdelávacej činnosti prepojené so životom. Zvýšenú pozornosťvenovať

činnostiam zameraným na rozvíjanie vyšších psychických procesov, podnecovať deti

k vyjadreniu poznatkov, názorov a postojov, k prezentovaniu zručností, návykov

a skúseností a hodnotenie a sebahodnotenie.

                                                                           T: stály Z: učiteľky

4. Na rozvoj osobnostných kompetencií využívať rôzne druhy hier a divadelné

predstavenia.

                                                                           T: stály Z: učiteľky a riaditeľškoly

5. Výlet na Habakuky - Donovaly

                                                                           T: jún Z: Brlošová, Koháryová

2.3 Kompetencie sociálne

1. Priebežným monitorovaním správania sa detí a jeho zmien, priebežným

hodnotením atmosféry v triede, ako aj zabezpečovaním opatrení pocitu bezpečia a

tvorivej atmosféry uplatňovať princíp včasnej prevencie a spolupracovať s rodinou

                                                                           T: stály Z: učiteľky

2. V zmysle dohovoru o právach dieťaťa podporovať a umožňovať rešpektovanie

názorov detí.

                                                                           T : stály Z: učiteľky

3. Pozornosť venovaťdeťom zo znevýhodneného sociálneho prostredia, deťom

zdravotne, zmyslovo a mentálne postihnutých

                                                                           T: stály Z: učiteľky

4. Týždeňrodiny – mama, otec, starká, starký, súrodenci – program, darčeky

                                                                           T: máj Z: učiteľky

5. Prevádzať priebežné monitorovanie zmien v správaní detí a dané skutočnosti

zaznamenávať . V prípade oprávneného podozrenia , že deti sú psychicky, alebo fyzicky

týrané ohlásiť bezodkladne riaditeľoviškoly.

                                                                           T: stály Z: učiteľky

6.Návšteva hrobu vojaka na dušičky

                                                                           T: november Z:učiteľky

 

2.4 Kompetencie učebné

1. Deňzeme - rozvíjať vzťah k prírode aprostredníctvom aktivít  zapojiť

deti do aktívnej ochrany našej zeme – stretnutie s poľovníkom (beseda o ochrane lesa a starostlivosť o lesné zvieratá), ošetrovanie zelene v okolí školy, maľovanie na tému - zem

                                                                           T: apríl Z: Brlošová, Koháryová

2. Využitím progresívnych foriem práce, zážitkového učenia, praktickej skúsenosti

a priameho pozorovania bližšie vnímať zmeny prírody počas jednotlivých ročných

období – vychádzky v blízkom okolí.

                                                                           T: stály Z: učiteľky

3. Utvárať základy environmentálnej kultúry u 5.-6. ročných detí

                                                                           T: stály Z: učiteľky

4. V rámci starostlivosti o bezpečnosť a zdravie realizovať projekt –Evička deťom

                                                                           T: stály Z: Brlošová

5. Oboznámiť deti s prácou požiarnikov – návšteva pracoviska profesionálnych hasičov v Modrom Kameni

                                                                            T: podľa dohody Z: Brlošová

6. Oboznámiť deti s hlavnými dominantami obce Hrušov

                                                                            T: október Z: učiteľky

7. Návšteva Julkinho dvora – PD Plášťovce - priame pozorovanie zvierat a  ich porovnávanie

8. Návšteva v triedach na prvom stupni a tak odbúrať stres z nástupu do 1. ročníka

                                                                            T: 1 x mesačne Z: učiteľky

 

2.5 Kompetencie kognitívne

správania v zajatí a vo voľnej prírode na základe vlastných poznatkov. Jazda  na koni.

                                                                            T: október  Z: Brlošová

1. V spolupráci s rodinou viesťdeti k triedeniu odpadu. Návšteva zberného dvora.

                                                                            T: november, máj Z:Koháryová

3. Prostredníctvom Lego rozvíjať kognitívne kompetencie

                                                                            T: stály Z: učiteľky

4. Prostredníctvom zážitkového učenia rozvíjať poznatkový systém u detí (karneval, exkurzie, výlety, Mikuláš ) v spolupráci s rodinou.

                                                                             T: stály Z: učiteľky

5. Farebný týždeň – každý deň oblečenie detí v inej farbe

                                                                  T: marec Z: učiteľky

 

2.6 Kompetencie komunikatívne

1. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu využívať služby školskej

knižníce – Noc v knižnici,  iné podujatia knižnice a iných organizáci ( SČK, Mládežnícka org.)

2. Uskutočniť prehliadku detských talentov – Ukážem čo viem

                                                                            T: máj Z: učiteľky

3. Prostredníctvom bábkového divadla oboznámiť deti s dramatickým umením

                                                                            T: podľa ponuky Z: riaditeľškoly

4. Na skvalitnenie dramatizácie rozprávok využívať vhodné detské kostýmy

                                                                            T: stály Z: učiteľky

5. Na podporu čitateľskej gramotnosti pripraviť deťom vhodné motivačné

Prostredie- návšteva obecnej a školskej knižnice

                                                                            T: stály Z: učiteľky

6. Oboznamovať detí prostredníctvom folklóru s nárečovými prvkami.

                                                                            T: stály Z: Brlošová

8. Spolupracovať s rodičmi aj prostredníctvom násteniek a ich pravidelná aktualizácia

                                                                            T: stály Z: učiteľky

9. Podchytiť deti z dvojjazyčného prostredia a individuálnym prístupom zlepšovať

rečovú stránku

                                                                            T: stály Z: učiteľky

10. Pri odstraňovaní rečových chýb spolupracovať s rodinou a odborníkmi

                                                                            T: stály Z: učiteľky

11. Oboznámiť deti s počítačovou terminológiou

                                                                            T: stály Z: učiteľky

2. využívať rôzne zdroje získavania a zhromažďovania informácií aj mimo

materskú školu (od osôb v okolitom prostredí, z detských kníh, časopisov

a encyklopédií, prostredníctvom informačno-komunikačných technológií, z rôznych

médií).

                                                                            T: stály Z: učiteľky

 

3 Skvalitnenie pripravenosti pedagogických

zamestnancov na plnenie predprimárnej

starostlivosti.

1. V zmysle článku 19 Dohovoru o právach dieťaťa podporovať a umožňovať

rešpektovanie názorov detí a ich účasti vo všetkých oblastiach ,ktoré sa ich v rámci

školy dotýkajú. Prijímať také opatrenia na zabezpečenie disciplíny v škole, ktoré sú

zlúčiteľné s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa

                                                                           T: stály Z: učiteľky

2. Sledovať aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní na doporučených

internetových stránkach

                                                                           T: stály Z: učiteľky

3. Zvýšenú pozornosť venovať hodnoteniu vlastného pôsobenia vo vzťahu

k dieťaťu v pedagogickom diagnostikovaní

                                                                           T. stály Z : učiteľky

4. Sledovať novú odbornú literatúru a informácie prenášať do kolektívu.

                                                                           T: stály Z: Brlošová

5. Prenos informácií o predprimárnom vzdelávaní a práce školy zabezpečovať

individuálne aj prostredníctvom RŠ,  triednych schôdzok, násteniek

                                                                           T: stály Z: učiteľky

6. Využiť odbornú pomoc MPC a iných akreditovaných organizácií pri ďalšom

vzdelávaní a sebavzdelávaní

                                                                           T: podľa ponuky Z: učiteľky

7. Propagovať činnosť školy na akciách organizovaných MO a inými inštitúciami

v spolupráci s rodičmi a na akciách školy /Mikuláš, MDD, karneval, Tr. aktívy a pod./

                                                                           T: stály Z: učiteľky

8. Dodržiavať odporúčania z hodnotiacej správy šk.r.2011/2012

                                                                           T: stály Z: riaditeľškoly a učiteľky

9. Uskutočniť mimoškolské stretnutia s cieľom upevnenia kolektívnych vzťahov.

                                                                           T: priebežne Z: riaditeľ školy

10. V celodennom pedagogickom procese uplatňovať prosociálny výchovný štýl.

pedagogickom procese posilniť sociálnu i jazykovú komunikáciu detí s uplatňovaním

humánneho prístupu učiteľov k deťom.

                                                                           T: stály Z: učiteľky

11. Sledovať internetové stránky MŠ SR, MPC a iné podľa odporúčania uvedené

v POP MMK na šk.r. 2012/2013

 

4 Zefektívnenie riadiacej práce v záujme skvalitnenia

predprimárneho vzdelávania.

1. V súlade s prioritnými úlohami MŠ SR podporovať a iniciovať ďalšie

vzdelávanie učiteľov v rámci ponuky vzdelávacích programov vzdelávacích organizácií

MŠ SR, MPC a jeho alokovaných pracovísk podľa aktuálnych potrieb a zamerania

Školy.

                                                                          T: stály Z: riaditeľka školy

2. Pedagogické riadenie materských škôl v oblasti funkčnej kontroly zamerať na

skvalitnenie úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu, schopnosti vnútornej a vonkajšej

evalvácie, kontrolovať a overovať využívanie spätnej väzby

                                                                          T: stály Z: riaditeľškoly

3. Klásťzvýšený dôraz na vytváranie pozitívnej sociálnej klímy medzi

zamestnancami školy aj v kontakte s inými dospelými (rodičmi).

                                                                          T: stály Z: riaditeľškoly

4. Zabezpečiť efektívnu spoluprácu školy a rodiny, organizácií a  miestnej komunity

                                                                          T : stály Z: Brlošová

5. Rozvíjať podporné výchovno – vzdelávacie projekty

                                                                          T: stály Z: riaditeľškoly

6. Zvyšovať právne vedomie zamestnancov školy prostredníctvom porád a

odporúčaní.

                                                                          T: stály Z: riaditeľškoly

7. Spolupracovať s Radou školy a Radou rodičovského združenia na zabezpečenie

kvalitného predprimárneho vzdelávania.

                                                                          T: stály Z: riaditeľškoly a kol.

8. Sledovať odporúčané internetové stránky MMK a MŠ SR

                                                                          T: stály Z: riaditeľka školy

9. Vytvárať priaznivé prostredie pre implementáciu inovačných pedagogických

metód s využitím IKT

                                                                          T: stály Z: riaditeľškoly

 

5 Materiálno - technické zabezpečenie

1. Získavať sponzorov na skvalitnenie činností školy

                                                                          T: stály Z: riad. školy a učiteľky školy

3. Sledovať a správne zaobchádzať s didaktickou technikou, poruchy nahlásiť,

alebo spolupracovať s rodičmi.

                                                                          T: stály Z: učiteľky

6 Krúžková a mimoškolská činnosť

Krúžok mladých zdravotníkov – Mgr. Anna Brlošová

 

7 Plán pedagogických porád

- podľa celkového plánu ZŠ s MŠ Hrušov

 

8 Vnútroškolská kontrola

- podľa celkového plánu vnútroškolskej kontroly  ZŠ s MŠ Hrušov

september

úsek pedagogický

1. Kontrola tried a priestorov školy- príprava na šk. r. 2012/2013

2. Kontrola triednej agendy a osobných spisov

3. Adaptácia detí na školu - orientačná hosp

úsek prevádzkový

1. Kontrola dodržiavania právnych noriem na úseku bezpečnosti práce

október

úsek pedagogický

1. Tr. agenda a záznamy pedagogickej diagnostiky, individuálne plány

OPŠD

2. Rozvoj špeciálnych zručností pri pobyte vonku orientačná hosp.

úsek prevádzkový

1. Plnenie časového harmonogramu, využívanie prac. doby

2. Kontrola plnenia úloh vyplývajúcich z POP 2012/2013 pre ŠJ a MŠ

a ostatnej legislatívy

november

úsek pedagogický

1. Dokumentácia v zmysle vyhlášky 308/2009 o materských školách

2. kontrola plánovania podľa záverov z PP

3. využívanie digitálnych technológií s deťmi v prípravných triedach

úsek prevádzkový

1. Kontrola kultúry a úrovne stolovania

december

úsek pedagogický

1. Kontrola využitia námetových úloh a ich primeranosť

2. Kontrola plnenia plánu spolupráce so ZŠ a knižnicou všeobecná

3. Uplatňovanie nových foriem a metód práce vo VVP: sebahodnotenie sa

detí tematická

úsek prevádzkový

1. Kontrola dochádzky na pracovisko

január

úsek pedagogický

1. Kontrola plánovania cieľov a ich operacionalizácia

2. Kontrola krúžkovej a mimoškolskej činnosti

3. Kontrola činnosti krúžku

4. diferenciácia úloh a činností detí s ohľadom na ich individuálne osobitosti

tematická

úsek prevádzkový

1. Kontrola hygieny na škole

2. Kontrola dodržiavania legislatívy BOZP

február

úsek pedagogický

1. Kontrola tr. agendy v zmyle platnej legislatívy

2. Kontrola kompetencií detí v prípravnej triede  tematická

3. Úroveňgrafomotoriky u detí predškolského veku orientačná

úsek prevádzkový

1. Dodržiavanie náplne práce prevádzkových . zam. MŠ a ŠJ

marec

úsek pedagogický

1. Kontrola tr. agendy podľa platnej legislatívy

2. Kontrola kompetencií detí v prípravnej triede  tematická

úsek prevázkový

1. Estetika a čistota  zariadenia

apríl

úsek pedagogický

1. Kontrola tr. agendy , pedagogická diagnostika

2 Rozvoj grafomotorických zručností

3. kontrola dodržiavnia denného poriadku a jeho prispôsobenie sa

ind.osobitostiam detí orientačná

4. Kontrola spolupráce s knižnicou ZŠ    

úsek prevádzkový

1. čistota a hygiena zariadenia

máj

úsek pedagogický

1. Kontrola tr. agendy

2. Rozvoj kognitívnych kompetencií s využitím digitálnych technológií

všeobecná

4. Kontrola plnenia aktivít z Plánu práce školy

úsek prevádzkový

1. hygiena zariadenia – interiér aj exteriér

2. dochádzka do zamestnania

jún

úsek pedagogický

1. Kontrola pedagogickej diagnostiky u 3.-6. ročných detí

3. Evalvácia slávnostného odovzdávania osvedčenia a jeho úroveň

4. Plnenie spolupráce s inými inštitúciami

úsek prevádzkový

1.Dodržiavanie právnych noriem vyplývajúcich z PPV

 

9 Plán schôdze ZRPŠ

September

- školský poriadok

- režim dňa

- skompletizovanie os. údajov

- strava v MŠ

- objednávanie časopisov

- krúžok v MŠ

- voľba pokladníka, návrh výšky rodičovského príspevku

- plán práce

- rôzne

- diskusia

- záver

 

December

- plnenie plánu predškolskej výchovy

- plnenie plánu výchovnej činnosti

- Mikuláš,  balíčky, program

- prevádzka počas prázdnin

- zimné športy s rodičmi

- diskusia

- záver

 

Február

- plnenie plánu predškolskej výchovy

- plnenie plánu výchovnej činnosti

- oboznámenie s plánom práce na karneval a akcie na jarné mesiace

- plánovanie koncoročného výletu

- diskusia

- záver

 

Máj

- plnenie plánu predškolskej výchovy

- plnenie plánu výchovnej činnosti

- športový Deň detí

- ukončenie – Evička deťom

- rozlúčka s predškolákmi

-plánované akcie

- diskusia,- záver

 

 

Rozšírený ročný plán MŠ na šk. Rok 2012/2013

 

September

Slávnostné otvorenie šk. roka – privítanie škôlkárov

Skompletizovanie dokumentácie detí

Objednanie časopisov pre škôlkárov – podľa rozhod. rodičov

Predškolská výchova – každý deň 1 vyuč. hodina

Podpora ústnej hygieny – zbieranie krabičiek zo zubnej pasty

Návšteva telocvične v rámci výchovnej činnosti

Návšteva počítačovej učebne v rámci výchovnej činnosti

Návšteva školskej knižnice v rámci výchovnej činnosti

Vychádzky v obci, hry na ihrisku

september 2012 – lampiónový sprievod od školy k vežičke – zapojenie sa do kul. programu

Rodičovské združenie

Úprava svojho okolia – zbieranie papierikov v areály školy

Projekt – Evička deťom

 

 

Október

Predškolská výchova – každý deň 1 vyuč. hodina

Návšteva telocvične v rámci výchovnej činnosti

Návšteva počítačovej učebne v rámci výchovnej činnosti

Návšteva školskej knižnice v rámci výchovnej činnosti

Vychádzky v obci, hry na ihrisku

Návšteva predškolákov v triede na 1. stupni

Výstava vyrezaných a ozdobených tekvíc – vyhodnotenie  a odmena najkrajších tekvíc

Návšteva Julkinho dvora v Plášťovcach – jazda  na koni, mini ZOO, posedenie s rodičmi

Šarkaniáda – zapojenie sa do akcie 1. stupňa, výroba šarkana v MŠ

Výroba darčekov pre starých rodičov

Projekt – Evička deťom

Olympijský deň – monitorovanie fyzickej zdatnosti detí v telocvični

 

November

Predškolská výchova – každý deň 1 vyuč. hodina

Podpora ústnej hygieny – použitie dentálnej nite

Dopravná výchova

Návšteva telocvične v rámci výchovnej činnosti

Návšteva počítačovej učebne v rámci výchovnej činnosti

Návšteva školskej knižnice v rámci výchovnej činnosti

Zapojenie sa do školskej súťaže o najkrajšie jablko školy

Na rozvoj špeciálnych zručností využívať digitálne technológie v MŠ

Týždeň ovocia, zeleniny a zdravej výživy – výstavka, prezentácia a ochutnávka ovocia a zeleniny

Návšteva a zapálenie sviečok na hrobe Baškirova – podľa počasia

Návšteva profes. požiarnikov v MK – ukážka hasenia objektu a návšteva plavárne vo VK

Vychádzky v obci

Projekt – Evička deťom

 

December

Predškolská výchova – každý deň 1 vyuč. hodina

Návšteva telocvične v rámci výchovnej činnosti

Návšteva počítačovej učebne v rámci výchovnej činnosti

Na rozvoj špeciálnych zručností využívať digitálne technológie v MŠ

Návšteva školskej knižnice v rámci výchovnej činnosti

Mikulášsky večierok -  darčeky, program, diskotéka

Výroba vianočnej výzdoby a Vianočného stromčeka

Vychádzky v obci

Projekt – Evička deťom

Rodičovské združenie

 

Január

Predškolská výchova – každý deň 1 vyuč. hodina

Návšteva telocvične v rámci výchovnej činnosti

Návšteva počítačovej učebne v rámci výchovnej činnosti

Návšteva školskej knižnice v rámci výchovnej činnosti

Stavanie snehuliakov -

Kreslenie do snehu, sánkovačka – aj v spolupráci s rodičmi

Stavanie iglu – podľa počasia-

Projekt – Evička deťom

Na rozvoj špeciálnych zručností využívať digitálne technológie v MŠ

 

 

Február

zápis budúcich prvákov do prvého ročníka

Predškolská výchova – každý deň 1 vyuč. hodina

Návšteva telocvične v rámci výchovnej činnosti

Návšteva počítačovej učebne v rámci výchovnej činnosti

Návšteva školskej knižnice v rámci výchovnej činnosti

Stavanie snehuliakov

Kreslenie do snehu

Na rozvoj špeciálnych zručností využívať digitálne technológie v MŠ

 

Stavanie iglu – podľa počasia

Projekt – Evička deťom

Maškarný sprievod obcou – v spolupráci so školou,

 

 

Marec

Predškolská výchova – každý deň 1 vyuč. hodina

Návšteva telocvične v rámci výchovnej činnosti

Návšteva počítačovej učebne v rámci výchovnej činnosti

Návšteva školskej knižnice v rámci výchovnej činnosti

Projekt – Evička deťom

Darček mamičke

Noc rozprávok v knižnici, spanie v rozprávkovej MŠ deti s rodičmi

Vychádzky v obci, hry na ihrisku – dopravná výchova

Rodičovské združenie

Ukážem, čo viem – prehliadka detských talentov, v spolupráci s rodičmi

Farebný týždeň v MŠ

Výstava kníh, spojená s besedou s pracovníkom MS

Na rozvoj špeciálnych zručností využívať digitálne technológie v MŠ

 

 

Apríl

Predškolská výchova – každý deň 1 vyuč. hodina

Návšteva telocvične v rámci výchovnej činnosti

Návšteva počítačovej učebne v rámci výchovnej činnosti

Návšteva školskej knižnice v rámci výchovnej činnosti

Projekt – Evička deťom

Deň na ceste – zmapovanie dopravných značiek v obci

Vychádzky v obci, hry na ihrisku

Na rozvoj špeciálnych zručností využívať digitálne technológie v MŠ

Mesiac lesov – kreslenie na asfalt

Deň zeme - návšteva poľovníka v uniforme v MŠ, s poľovníckym psom

Hlavné dominanty v obci – návšteva, beseda, kreslenie

Návšteva plavárne vo VK

Úprava svojho okolia – zbieranie papierikov v areály školy

 

Máj

Predškolská výchova – každý deň 1 vyuč. hodina

Návšteva telocvične v rámci výchovnej činnosti

Návšteva počítačovej učebne v rámci výchovnej činnosti

Návšteva školskej knižnice v rámci výchovnej činnosti

Projekt – Evička deťom

Návšteva mraziarne vo Vinici

Na rozvoj špeciálnych zručností využívať digitálne technológie v MŠ

Vychádzky v obci, hry na ihrisku

Návšteva Ľudového domu v obci – ukážka pečenia chleba v kamennej peci, v spolupráci s rodičmi

Týždeň rodiny – beseda, maľovanie,darčeky, program

Turistická vychádzka na hrad Čabraď a opekačka – v spolupráci s rodičmi

Úprava svojho okolia – zbieranie papierikov v areály školy

Deň otcov – kultúrny program pre rodičov

Olympijský deň – monitorovanie fyzickej zdatnosti detí v telocvični

Pozvanie p. Goleckého s koňom – jazda na koni

 

 

JÚN

Predškolská výchova – každý deň 1 vyuč. hodina

Návšteva telocvične v rámci výchovnej činnosti

Návšteva počítačovej učebne v rámci výchovnej činnosti

Návšteva školskej knižnice v rámci výchovnej činnosti

Vychádzky v obci, hry na ihrisku

Úprava svojho okolia – zbieranie papierikov v areály školy

Deň detí – športový deň, pozvanie p. Goleckého s koňom – jazda na koni

Na rozvoj špeciálnych zručností využívať digitálne technológie v MŠ

Koncoročný výlet – podľa výberu rodičov – Habakuky - Donovaly

Slávnostné ukončenie šk. roka – program predškolákov, posedenie s rodičmi –

Záchranka v MŠ – návšteva RZP v MŠ Hrušov – zoznámenie sa s vozidlom RZP

Slávnostné ukončenie projektu – Evička deťom – odovzdávanie certifikátov o absolvovaní projektu, program, posedenie s rodičmi a hosťami

 

 

 

V Hrušove, dňa: 28.8. 2012                             Vypracovala:

                                                                         Mgr. Anna Brlošová

                                                                         zást.riad. školy pre MŠ

 

 

 

 

Mgr. Zoltán Brezovský                                    Mgr. Anna Miháliková

riaditeľ školy                                                   zástupkyňa riaditeľa školy

 

2009 © Roman Nociar ml. Bežíme na Joomla. Všetky práva vyhradené.